Назад

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА от сайта на Академия Цветовете на Живота ЕООД

Настоящите Общи условия за покупка от сайта на Академия Цветовете на Живота ЕООД по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на семинари и курсове, сключени по електронен път чрез интернет страницата psiholog1.com, която се оперира и поддържа от „Академия Цветовете на Живота “ ЕООД.

I. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЕМИНАРИТЕ И КУРСОВЕТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Чл.1.(1) Предмет на договорите за покупко-продажба, сключвани посредством интернет страницата psiholog1.com са такси за психологически консултации, събития, курсове, уебинари и други организирани мероприятия (по-долу наричани „събитията“ или „събитието“).

(2) На интернет страницата psiholog1.com се публикува основна информация за всяко Събитие, съдържаща името на организатора на Събитието, изпълнителите, датата, часа и мястото на провеждане на Събитието и др.

II. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл.2. (1) Събитията се продават чрез уебстраницата на Академия Цветовете на Живота ЕООД, регистрирана в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207190255, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.Дианабад бл.22 (по-нататък в Общите условия наричано Академията).

(2) При продажбата на билети/курс/стока/услуги Академията действа от свое име и за своя сметка на събитието (вж. Част III по-долу).

(3) Адресът на мястото, където Академията осъществява стопанската си дейност, не съвпада с адреса на управление, посочен в горната ал. 1. Академията e фирма, нерегистрирана по ДДС. (4) Данните за контакт на Академията са както следва: интернет страница psiholog1.com, адрес на електронна поща psiholog1@abv.bg , телефон за връзка 0888888070.

III. ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЯТА.

Чл.3. (1) Обучения и курсове, които се продават по електронен път чрез интернет страницата psiholog1.com и се организират от Академията, има задължението да осигури
на държателите на билети/стока/събития, курсове, уебинари достъп до съответното събитие и отговарят за навременното провеждане на събитието и обещаното качество на закупената услуга.

(2) Академията определя мястото и времето на провеждане на събитието и всички други характеристики и условия, при които ще се проведе събитието, в това число условията, при които ще извършват евентуални промени за участниците във фестивали, ценови промени, както и промени свързани с дата, час и мястото на провеждане на дадено събитие и начина на уведомяване на клиентите за настъпилите промени.

(3) Ако Академията не изпълни своите задължения във връзка с дадено събитие, включително ако отмени събитието е пряко отговорна пред лицата, закупили билети/стока/събития, курсове, уебинари, за обезщетяването им и за връщането на платените суми (вж. Част IX. „Отмяна на събитие. Връщане на платената цена“).

(4) Академията се ангажира за разпространието и продажбата на билети/стока/събития, курсове, уебинари за съответното събитие, като при продажбата на билети/стока/събития, курсове, уебинари Академията действа от името и за своя сметка.

IV. ПОРЪЧКА НА СЕМИНАР/КУРС. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Чрез извършването на поръчка през интернет страницата psiholog1.com клиентът прави изявление на сключване на договор за покупка на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга по електронен път по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва клиента, като поръчката може да бъде отказвана или променяна.

2) За покупка на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга през интернет страницата psiholog1.com е необходимо клиентите да изпълнят следните 6 стъпки:

Стъпка 1 – Избор на Събитие
Стъпка 2 – Регистрация
Стъпка 3 – Избор на метод на плащане и доставка
Стъпка 4 – Попълване на адрес за доставка, ако се поръчва билети, стока, събития,
курсове, уебинарии, услуга с наложен платеж с доставка по куриер
Стъпка 5 – Преглед на заявката – Потвърждение
Стъпка 6 – Покупка

(2) След успешното подаване на заявката, клиентът получава имейл от Академията, с който се потвърждава направената покупка по електронен път.

(3) Заявеният курс/семинар могат да бъдат заплатени от клиента по следните начини:

1. Плащане по банков път – Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок от 5 работни дни, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката;

2. Плащане чрез наложен платеж – дължимата сума се заплаща на куриера при доставка на ваучерите на указания от клиента адрес;

3. С кредитна или дебитна карта.

(***) В случай, че цената на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга не бъде платена по банковата сметка на Института в срок от 5 работни дни, считано от датата на
поръчката, респективно – ако при избран начин на плащане с наложен платеж дължимата сума не бъде заплатена на куриера, покупката на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга се анулира автоматично, а задължението на Института да пази за клиента избраното място за участие отпада.

V. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ НА билети/стока/събития, курсове, уебинари

Чл.5. (1) Поръчаните билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга могат да бъдат доставени на адрес, посочен от клиента. Доставката се заплаща от клиента.

(2) Курс или семинар, заплатени предварително с кредитна или дебитна карта или по банков път, дават автоматично достъп до събитието, което се провежда на обозначеното място.

VI. ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА

Чл.6 (1) Всеки посетител може да бъде помолен да покаже платежно нареждане или потвърждение на направеното от него плащане.

(2) При покупка на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга посетителят се задължава да спазва правилника за вътрешния ред, установен от Организатора за съответното събитие.

 

 

 

VII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНИ билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга

Чл.7. (1) Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние в 14-дневния период за размисъл се прилагат по отношение на предоставяните от Академията услуги

(2) Отказ от закупените билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга преди провеждане на събитието е възможен както следва:

– при отказ от страна на клиента до 14 дни преди датата на събитието: сумата се възвръща на 100%, като се удържат административни такси на банката за превода, или се предлага опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие

– при отказ от страна на клиента до 3 дни преди събитието – възвръща се 50% от стойността на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга или се предлага опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие – при отказ от страна на клиента в същия ден или след началото на събитието – цялата сума за таксата се удържа, без да се запазва опция за прехвърляне на същата сума за друг курс или събитие

VIII. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ. ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЦЕНА

Чл.8. (1) В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, платени за билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга. Отмяната на събитието представлява неизпълнение от страна на Организатора на поетото задължение за осигуряване на заплатеният билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга.

(2) Възстановяването на сумите се извършва по ред и в срокове, определени от Организатора. В тези случаи на клиентите се възстановява пълната сума, като възстановяването става по следните начини:

1. По банков път без удържане на такси;

2. билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга закупени чрез интернет страницата psiholog1.com, могат да бъдат върнати чрез изпращане на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга по куриер до адреса на управление на Института, в който случай клиентът трябва да предостави номер на банкова сметка, по която да му бъде преведена цената на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.8 (1) Академията не е регистриран като администратор на лични данни по смисъла за Закона за защита на личните данни, но в изпълнение законовите си задължения предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) С приемането на настоящите Общи условия клиентите изразяват своето съгласие Академията да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга.

IX. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 9. Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове. Компетентни по спорове относно закупени билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга онлайн са общите помирителни комисии.

(2) За улеснение на достъпа до алтернативно решаване на спорове онлайн, може да се обърнете към следните Надзорни органи:

1. Комисия за защита на личните данни

E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

2. Комисия за защита на потребителите

гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

3. Комисия за защита на конкуренцията

България

Уеб сайт: www.cpc.bg

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Ползвателите отправят оферта за сключването на договор за покупко-продажба на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга, предлагани от Сайта чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://psiholog1.com. След приемането на офертата от Доставчика Договорът се счита сключен (на български език) и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга, определени от него чрез интерфейса.

(3) Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с Доставчика. Доставчикът осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

(4) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените билети, стока, събития, курсове, уебинарии, услуга съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

(5) Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя.

(6) Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

(7) В случай че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 10000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

(8) Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

(9) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

(10) Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, билети, стока, курсове, уебинарии, услуга – предмет на договора.

(11) Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.

12. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

14. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

15. За нуждите на настоящите общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, курсове, обучения, консултации, организиране на събития.

16. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

17. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

18. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Контакти
тел. 0888888070
psiholog1@abv.bg Петя
Георгиева